X
آگهی مزایده اموال اسقاطی
print تاریخ ایجاد: 1400/01/30 تعداد بازدید: 520
اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان درنظر دارد اموال اسقاطی خود را شامل صندلی،کمد،کیس ،دستگاه کپی و....از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ...

آگهی مزایده اموال اسقاطی

اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان درنظر دارد اموال اسقاطی خود را شامل صندلی،کمد،کیس ،دستگاه کپی و....از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir وبا شماره 0763330037 داخلی 122 واحد امور مالی اقدام نمایند./

ضمنا هزینه درج آگهی مزایده برعهده برنده مزایده میباشد.

تاریخ آخرین به روز رسانی: 1400/01/30