X

آمار فراوانی ازدواج و طلاق

 آمار فراوانی ازدواج و طلاق  سالهای 1392 تا  1398

خلاصه آمارازدواج و طلاق ستان هرمزگان 9 ماهه  سال 1399